BPC
Švitrigailos g. 18, LT-03223 Vilnius, tel. (8 5) 239 1904, faksas (8 5) 271 6592,
el. paštas bpc112@vrm.lt. Teisinė forma – biudžetinė įstaiga. Kodas 1887 87474.
Duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
LT EN RU  
Data: 2012-04-22 Laikas: 19:12
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veikla
Paslaugos
Nuorodos
Naujienos
Klausimai
Tarptautinis bendradarbiavimas
Karjera
Numeris 112
Prieš korupciją
 
Naujienos el. paštu
Užsisakyti
Atsisakyti

  Visi lankytojai: 190361
Šiandien apsilankė: 61
Dabar naršo: 10

Vidaus tvarkos taisyklės
Spausdinti

                                                                                     PATVIRTINTA
                                                                                    Bendrojo pagalbos centro viršininko
                                                                                    2011 m. gegužės 24 d. įsakymu Nr. 41V-21


BENDROJO PAGALBOS CENTRO VIDAUS TVARKOS
TAISYKLĖS


I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Bendrojo pagalbos centro vidaus tvarkos taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Bendrojo pagalbos centro (toliau – Centras) pareigūnų, kitų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo ir poilsio laiką, darbo apmokėjimą, vidaus darbo organizavimo tvarką ir kitus vidaus tvarkos ypatumus.
2. Šių Taisyklių nuostatos taikomos tiek, kiek šių teisinių santykių nereglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai arba kiti teisės aktai.
3. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos:
Administracijos darbuotojai – darbuotojai, kurių pareigybės įrašytos į Bendrojo pagalbos centro administracijos pareigybių sąrašą. Šis sąrašas pateiktas Taisyklių priede.
Darbuotojai – Centro pareigūnai, kiti valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.
Pamainos darbuotojai – Centro Alytaus, Klaipėdos, Šiaulių ir Vilniaus skyriaus (toliau – teritoriniai skyriai) pareigūnai, kiti valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (jaunesnieji specialistai, specialistai arba vyresnieji specialistai), nuolat dirbantys pamainomis pagal darbo grafiką.
Pamainos vyresnieji pareigūnai – pagal darbo grafiką vadovauti pamainai paskirti pamainos pareigūnai (darbo grafike nurodomi paryškinus to pareigūno darbo valandas). Prireikus vadovauti pamainai teritorinio skyriaus viršininkas gali paskirti ir kitą (ne pamainos) Centro pareigūną.
Vadovybė – Centro viršininkas ir Centro viršininko pavaduotojas.
4. Už tinkamą šių Taisyklių įgyvendinimą atsako Centro viršininkas, šių Taisyklių reikalavimai yra privalomi visiems darbuotojams.

II. ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJŲ DARBO IR POILSIO LAIKAS

5. Administracijos darbuotojams nustatyta 40 valandų trukmės penkių darbo dienų savaitė su dviem poilsio dienomis (šeštadienis ir sekmadienis). Darbo laiko pradžia 8 val., pabaiga – 17 val. Poilsio dienų išvakarėse darbo laiko pabaiga 15 val. 45 min., švenčių išvakarėse dirbama 1 valanda trumpiau. Nustatyta pertrauka pailsėti ir pavalgyti nuo 12 val. iki 12 val. 45 min.
6. Esant tarnybiniam būtinumui ar dėl svarbių asmeninių aplinkybių ir skyriaus vadovui raštu sutikus, atskiriems administracijos darbuotojams gali būti nustatytas kitoks darbo laikas.
7. Darbuotojams atostogos suteikiamos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

III. DARBO APMOKĖJIMAS

8. Darbo užmokestis Centro pareigūnams ir kitiems valstybės tarnautojams nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708) ir (arba) Vidaus tarnybos statutu (Žin., 2003, Nr. 42-1928), o darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 511 4 priedu „Lietuvos Respublikos Vyriausybės Kanceliarijos, ministerijų, Vyriausybės įstaigų, kitų valdymo institucijų, apskričių viršininkų administracijų, savivaldybių darbuotojų, nepriskiriamų valstybės ar savivaldybių valdininkų kategorijai, tarnybiniai atlygimai“.
9. Darbuotojo darbo užmokestis pervedamas į jo nurodytą banko sąskaitą du kartus per mėnesį: nuo 10-osios iki 14-osios ir nuo 20-osios iki 25-osios mėnesio dienos. Darbuotojo raštišku prašymu atlyginimas gali būti mokamas vieną kartą per mėnesį nuo 10-osios iki 14-osios mėnesio dienos.
10. Už atostogų laikotarpį apmokama ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki joms prasidedant, jei darbuotojas raštu nepageidauja, kad už šį laikotarpį jam būtų mokama 9 punkte nustatytomis mėnesio dienomis. 

IV. CENTRO PATALPOS, PATEKIMO Į JAS APRIBOJIMAI IR TVARKA

11. Centro patalpos, pagal patekimo į jas apribojimo lygį, skirstomos į:
11.1. administracines patalpas (visos patalpos, išskyrus operatorių salę, elektros gamybos aparato patalpą ir serverinę);
11.2. operatorių salės patalpas (pagalbos skambučių administravimo patalpa ir operatyviojo pajėgų valdymo patalpa);
11.3. serverinės ir elektros gamybos aparato patalpas.
12. Į administracines patalpas gali patekti tik darbuotojai. Kiti asmenys į administracines patalpas gali patekti tik lydimi darbuotojų ir gavus vadovybės arba atitinkamo Centro struktūrinio padalinio vadovo leidimą.
 Darbuotojams, dirbantiems administracinėse patalpose, darbo laiku draudžiama užsirakinti darbo kabinetuose, išskyrus atvejus, kai teisės aktai nustato kitaip.
13. Į operatorių salės patalpas gali patekti tik vadovybė ir teritorinių skyrių darbuotojai, dirbantys atitinkamose operatorių salės patalpose. Kiti darbuotojai į operatorių salės patalpas gali patekti tik žodiniu vadovybės laikinu ar nuolatiniu leidimu. Kiti asmenys į šias patalpas gali patekti tik raštišku arba žodiniu vadovybės leidimu ir visada turi būti lydimi Centro darbuotojo.
14. Į serverinės ir elektros gamybos aparato patalpas gali patekti tik vadovybė ir darbuotojai, įsakymu paskirti atsakingais už patekimo į šias patalpas kontrolę ir (ar) šiose patalpose esančios įrangos priežiūrą. Kiti darbuotojai į minėtas patalpas gali patekti tik raštišku arba žodiniu vadovybės leidimu ir lydimi atsakingų už patekimo į šias patalpas kontrolę darbuotojų. Kiti asmenys į serverinę arba elektros gamybos aparato patalpas gali patekti tik raštišku arba žodiniu vadovybės leidimu ir nuolat lydimi atsakingų už patekimo į šias patalpas kontrolę darbuotojų. Serverinės langų žaliuzės turi būti nuolat uždarytos.
15. Jeigu patalpose yra įdiegta vaizdo stebėjimo sistema, tai vaizdo stebėjimo sistemos įrašai turi būti saugomi ne mažiau kaip 7 dienas. Vaizdo stebėjimą vykdo įgaliotas pamainos pareigūnas. Galimybė naudotis vaizdo stebėjimo sistema taip pat gali būti sudaryta vadovybei ir Centro struktūrinių padalinių vadovams. Darbuotojas pastebėjęs vaizdo stebėjimo sistemos sutrikimą privalo informuoti Centro ITS atsakingą darbuotoją ir užregistruoti Centro veiklos valdymo sistemoje (toliau – VVS), išsamiai aprašydamas problemą.
16. Darbuotojai, Centro patalpose pastebėję pašalinius asmenis, nelydimus Centro darbuotojų, turi pasidomėti, kokiu tikslu jie atvyko į Centrą ir kaip jie pateko į Centro patalpas. Išsiaiškinus šių asmenų atvykimo į Centrą tikslą, jie palydimi pas Centro darbuotoją, atsakingą už asmenų aptarnavimą Centre arba pas teritorinio skyriaus viršininką (pamainos vyresnįjį pareigūną). Išsiaiškinus, kaip pašaliniai asmenys pateko į Centro patalpas ir jose nebuvo lydimi Centro darbuotojų, apie tai pranešama Centro vadovybei arba teritorinio skyriaus viršininkui.
17. Centro patalpų durys turi būti rakinamos, išskyrus atvejį, nurodytą Taisyklių 12 punkto antroje pastraipoje. Šiam tikslui gali būti naudojamos magnetinės įėjimo fiksavimo kortelės-leidimai. Darbuotojas, praradęs ar sugadinęs patalpų raktą ar magnetinę įėjimo fiksavimo kortelę-leidimą, turi nedelsiant apie tai pranešti skyriaus vadovui. Darbuotojas pastebėjęs įeigos kontrolės sistemos sutrikimą privalo informuoti Centro ITS atsakingą darbuotoją ir užregistruoti EDIVIS, išsamiai aprašydamas problemą.
18. Elektros gamybos aparato patalpos, iš jų išėjus, turi būti nuolat laikomos užrakintos.
19. Apsauginės-priešgaisrinės signalizacijos veikimas visose Centro patalpose užtikrinamas visą parą (ten kur ji įdiegta). Darbuotojas pastebėjęs apsauginės-priešgaisrinės signalizacijos sutrikimą (suveikimą) privalo informuoti Centro ITS atsakingą darbuotoją arba užregistruoti EDIVIS, išsamiai aprašydamas problemą.
20. Pasibaigus administracijos darbuotojų darbo laikui, administracinėse patalpose išjungiama elektros energiją naudojanti technika, uždaromi langai, užrakinami kabinetai.

V. VIDAUS TVARKOS, APRANGOS IR IŠVAIZDOS, ELGESIO REIKALAVIMAI

21. Darbuotojai privalo:
21.1. ateiti į darbą nustatytu laiku. Jeigu į darbą neateinama dėl svarbių priežasčių, apie tai būtina pranešti tiesioginiam vadovui. Jeigu darbuotojai apie savo neatvykimą dėl tam tikrų priežasčių negali pranešti patys, tai gali padaryti kiti asmenys;
21.2. palikdami darbo vietą tarnybos ar darbo tikslais, apie tai informuoti savo tiesioginį vadovą ir nurodyti išvykimo tikslą bei trukmę. Norėdami išvykti ne tarnybos ar darbo tikslais, darbuotojai turi gauti tiesioginio vadovo sutikimą;
21.3. kvalifikuotai atlikti jam pavestą darbą, be vadovybės ar tiesioginio vadovo nurodymo neperduoti savo darbų kitam darbuotojui;
21.4. operatyviai, pagal kompetenciją spręsti interesantų reikalus;
21.5. stengtis visapusiškai tobulinti savo profesinę kvalifikaciją;
21.6. neatskleisti valstybės ir tarnybos paslapčių ir su darbu susijusios informacijos, kuri galėtų pakenkti įstaigos veiklai, jos interesams ar saugumui;
21.7. užtikrinti, kad jų darbo vietose pašaliniai asmenys (ne Centro darbuotojai) būtų tik patiems darbuotojams esant;
21.8. saugoti savo ir nekenkti kitų darbuotojų sveikatai;
21.9. rūpintis darbo vietos švara, tvarka, tausoti darbo priemones, inventorių, turtą, efektyviai, ekonomiškai, racionaliai naudotis organizacine technika, materialinėmis vertybėmis, taupyti popierių, elektrą, vandenį ir kitus išteklius;
21.10. sugedus ar sugadinus inventorių, nedelsiant informuoti materialiai atsakingą Centro darbuotoją;
21.11. netriukšmauti, palaikyti dalykinę darbo atmosferą, elgtis pagarbiai vieni su kitais, aptarnaujamais ir kitais asmenimis;
21.12. būti tvarkingos išvaizdos, dėvėti švarią dalykinio stiliaus aprangą. Darbuotojai, tiesiogiai neaptarnaujantys piliečių ir kitų asmenų, nedalyvaujantys posėdžiuose, komisijų ar kitoje veikloje, susijusioje su atstovavimu įstaigai arba jos reprezentavimu, vieną darbo dieną per savaitę (darbo savaitės pabaigoje) gali dėvėti laisvalaikio stiliaus drabužius;
21.13. pareigūnai – dėvėti tvarkingą tarnybinę uniformą. Civilius drabužius tarnybos metu pareigūnai gali dėvėti Centro ar Centro struktūrinio padalinio vadovo leidimu;
21.14. darbo metu visada turėti galiojantį pareigūno, valstybės tarnautojo arba darbo pažymėjimą;
21.15. informaciją kitiems asmenims teikti tik suderinę su Centro struktūrinio padalinio  vadovu;
21.16. atleidžiami iš pareigų darbuotojai – atsiskaityti už jiems pavestas užduotis ir patikėtas materialines vertybes atitinkamai tai pažymint atsiskaitymo kortelėje (Taisyklių priedas). Užpildytos atsiskaitymo kortelės saugomos Centro Finansų ir planavimo skyriuje;
21.17. darbuotojai dirbantys Vilniuje (Švitrigailos g. 18) laikytis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – PAGD) nustatytų patekimo į teritoriją, patalpas ir automobilių parkavimo taisyklių;
21.18. suveikus apsauginei-priešgaisrinei signalizacijai vadovautis Reagavimo į apsauginės-priešgaisrinės signalizacijos suveikimus instrukcijos reikalavimais;
21.19. nelaimingo atsitikimo atveju vadovautis Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatuose nustatytais reikalavimais.
22. Darbuotojams draudžiama:
22.1. asmeniniais tikslais naudotis tarnybiniu telefonu;
22.2. naudoti kompiuterinę techniką ne tarnybinių užduočių vykdymui;
22.3. savavališkai instaliuoti arba keisti kompiuterines programas, ardyti kompiuterius ar keisti jų nustatymus;
22.4. leisti pašaliniams asmenims naudotis Centro elektroniniais ryšiais, galiniais įrenginiais, programine įranga, biuro įranga, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis;
22.5. operatorių salės patalpose naudotis mobiliojo ryšio įrenginiais, išskyrus atvejus, kai teisės aktai nustato kitaip;
22.6. rūkyti Centro patalpose, taip pat tarnybinėse transporto priemonėse; leidžiama rūkyti tik tam skirtose, specialiai parengtose ir pažymėtose vietose;
22.7. laikyti ir vartoti maisto produktus ir gėrimus matomoje vietoje piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo vietose ir operatorių salėje (išskyrus gėrimus laikomus taroje, apsaugančioje nuo išsipylimo);
22.8. darbo metu vartoti necenzūrinius žodžius ir posakius, darbo vietoje laikyti necenzūrinio arba žeminančio asmens garbę ir orumą turinio informaciją;
22.9. Centro patalpose vartoti alkoholinius gėrimus (išskyrus oficialius priėmimus ir kitus protokolinius renginius), kitas toksines ir narkotines medžiagas, būti neblaiviems arba apsvaigusiems nuo narkotinių, toksinių medžiagų ar medicininių preparatų.
23. Darbuotojai privalo atlyginti žalą, atsiradusią dėl:
23.1. Centro valdomo, naudojamo ar disponuojamo turto (toliau – turtas) netekimo ar jo vertės sumažėjimo, sugadinimo dėl darbuotojo kaltės;
23.2. turto pereikvojimo;
23.3. netinkamo turto saugojimo;
23.4. neskelbtinos informacijos perdavimo tretiesiems asmenims;
23.5. darbo tvarkos taisyklių, pareigybių aprašymų ar kitų teisės aktų pažeidimo.

VI. TERITORINIŲ SKYRIŲ PAMAINOS PAREIGŪNŲ DARBO ORGANIZAVIMAS

24. Už teritorinių skyrių pamainos pareigūnų darbo organizavimą atsakingi šių skyrių viršininkai.
25. Pamainos pareigūnų darbas organizuojamas pamainomis pagal pamainos pareigūnų darbo ir atostogų grafikus, kuriuose nustatomas kiekvieno pamainos pareigūno darbo laikas ir pamainos pradžios ir pabaigos laikas. Šiuos grafikus, atsižvelgdami į numatomą pagalbos skambučių srautą piko ir ne piko metu, pamainos pareigūnų atostogas, laikiną nedarbingumą bei kitas svarbias aplinkybes, sudaro teritorinių skyrių vadovai ar jų įgalioti pareigūnai. Teritorinių skyrių pamainos pareigūnų darbo ir atostogų grafikus tvirtina Centro viršininkas.
26. Pamainos pareigūnų darbo laikas negali būti ilgesnis nei 48 val. per savaitę.
27. Pareigūno kasdieninio nepertraukiamo poilsio tarp pamainų trukmė negali būti trumpesnė kaip 12 valandų. Pamainos pareigūnams draudžiama dirbti dvi pamainas iš eilės.
28. Darbo pamainoje metu pamainos pareigūnams suteikiamos pertraukos pailsėti ir pavalgyti (jos įskaitomos į pamainos pareigūnų darbo laiką):
28.1.  pertraukos pailsėti ir pavalgyti po keturių nepertraukiamo darbo valandų (30 minučių kiekviena);
28.2.  pertraukos pailsėti po kiekvienos nepertraukiamo darbo valandos (nuo 5 iki 15 minučių).
29. Leidimą pertraukai suteikia pamainos vyresnysis pareigūnas, suderinęs savo vadovaujamos pamainos pareigūnų pertraukų laiką taip, kad būtų užtikrinamas nepertraukiamas nustatytų funkcijų atlikimas. Pertraukos metu besiilsinčio pamainos vyresniojo pareigūno funkcijas atlieka kitas pamainos pareigūnas, kuriam atlikti šias funkcijas paveda pamainos vyresnysis pareigūnas.
30. Šalių susitarimu, įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, gali būti nustatytos kitokios pamainų organizavimo, darbo ir poilsio laiko sąlygos.
31. Darbuotojams atostogos suteikiamos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
32. Pamainų priėmimas ir perdavimas atliekamas vadovaujantis „Pamainos priėmimo ir perdavimo taisyklėmis“.
33. Pagalbos skambučius pamainos pareigūnai administruoja vadovaudamiesi „Atsakymo į pagalbos skambučius ir reagavimo į pagalbos prašymus taisyklėmis“.
34. Priešgaisrinių gelbėjimo valdybų pajėgas valdo vadovaudamiesi Bendrojo pagalbos centro teritorinių padalinių pamainos pareigūnų, vykdančių priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų valdymo funkcijas, instrukcija.
35. Pamainos pareigūnams tiesiogiai vadovauja pamainos vyresnysis pareigūnas, kuris atsako už tinkamą jo vadovaujamai pamainai pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą.
36. Pamainos pareigūnams darbo metu draudžiama išvykti už teritorinio skyriaus būstinės teritorijos ribų. Susirgus ar gavus traumą darbe, pamainos pareigūnui iš teritorinio skyriaus būstinės teritorijos leidžiama išvykti gavus pamainos vyresniojo pareigūno leidimą. Pamainos vyresnysis apie tokį atvejį nedelsiant informuoja teritorinio skyriaus viršininką arba specialistą.
37. Apie galimą neatvykimą (ligos ar kitais atvejais) ar vėlavimą į darbą pamainos pareigūnai privalo nedelsiant informuoti tuo metu dirbantį pamainos vyresnįjį pareigūną. Pamainos vyresnysis pareigūnas apie tai informuoja skyriaus viršininką arba specialistą. Vėluojant pamainos vyresniajam pareigūnui, pamainai vadovauja darbą baigusios pamainos vyresnysis pareigūnas tol, kol atvyks vėluojantis pamainos vyresnysis pareigūnas arba vadovauti pamainai bus paskirtas kitas pareigūnas.
38. Jei pamainos pareigūnas grįžta į darbą po darbo grafike anksčiau nenumatyto pateisinamo neatvykimo į darbą atvejo ir pagal darbo grafiką į darbą (pamainą) jis turėtų atvykti 00 val. 00 min., pamainos pareigūnui į darbą šios pamainos darbo metu atvykti nereikia ir į darbą pamainos pareigūnas privalo atvykti kitos darbo grafike numatytos pamainos pradžios metu, o šis neatvykimo į darbą laikas darbo laiko apskaitos žiniaraštyje žymimas žyma „Neatvykimas į darbą administracijai leidus“.
39. Pamainos pareigūnams keistis pamainomis leidžiama tik raštiškai suderinus su keičiančiuoju pareigūnu, pateikus rašytinį motyvuotą prašymą teritorinio skyriaus viršininkui ir gavus jo rašytinį sutikimą.
40. Pamainos pareigūnai darbo metu privalo palaikyti švarą ir tvarką darbo, poilsio ir kitose Centro patalpose, kuriomis naudojasi darbo metu.
41. Pamainos vyresnysis pareigūnas Centro viršininko nustatyta tvarka ir sąlygomis rengia ir visuomenės informavimo priemonėms išplatina pranešimus apie pagalbos prašymus.
42. Visas pamainos metu Centre iškilusias problemas ar pastebėtus trūkumus, išskyrus Centro informacinės sistemos sutrikimus, pamainos vyresnysis pareigūnas registruoja Pamainos priėmimo ir perdavimo žurnale. Kiekvieną darbo dieną teritorinio skyriaus viršininkas ir (arba) specialistas susipažįsta su įrašais Pamainos priėmimo ir perdavimo žurnale ir susipažinimo faktą patvirtina parašais šiame žurnale.

VII. CENTRO DARBUOTOJŲ VEIKSMAI SUTRIKUS BPCIS VEIKIMUI

43. Sutrikus pamainos pareigūnų naudojamos BPCIS veikimui, pamainos vyresnysis pareigūnas privalo:
43.1. nedelsiant informuoti atsakingus ITS darbuotojus dėl BPCIS sutrikimų ar klaidų, galinčių sukelti BPCIS naudojimo ir valdymo apribojimus bei lemti visišką (avarinį) BPCIS gedimą;
43.2. Centro Vilniaus ir Klaipėdos skyrių darbuotojas privalo sutrikimą užregistruoti Centro VVS, išsamiai aprašydamas problemą.
44. Kiekvieną darbo dieną atsakingi ITS darbuotojai susipažįsta su įrašais Centro VVS, nurodo atsakingo vykdytojo vardą ir pavardę, planuojamą sutrikimo pašalinimo laiką ir numatomus sutrikimo šalinimo būdus. Pašalinus sutrikimą atsakingas vykdytojas apie tai pažymi VVS.
45. Sutrikus elektros energijos tiekimui iš miesto elektros tinklų ir įsijungus autonominiam elektros maitinimo generatoriui, pamainos vyresnysis pareigūnas privalo vadovautis Autonominio elektros maitinimo generatoriaus eksploatacijos taisyklių reikalavimais ir Veiksmų, nutrūkus elektros tiekimui iš miesto elektros tinklų, instrukcijos reikalavimais.

VIII. CENTRO DARBUOTOJŲ VEIKSMAI SUTRIKUS PROGRAMINĖS, TECHNINĖS IR RYŠIŲ ĮRANGOS VEIKIMUI

46. Sutrikus naudojamos programinės ir techninės įrangos, duomenų bazių ir elektroninių ryšių įrangos veikimui Centro administracijos darbuotojas privalo nedelsdamas  informuoti Centro ITS atsakingą darbuotoją ir sutrikimą užregistruoti Centro VVS išsamiai aprašydamas problemą.
47. Sutrikus vidaus reikalų telekomunikacijų tinklui (toliau – VRTT), Centro darbuotojas apie  gedimą informuoja Informatikos ir ryšių departamentą ir gedimą užregistruoja Centro VVS.
48. Kiekvieną darbo dieną atsakingi ITS darbuotojai susipažįsta su įrašais Centro VVS, nurodo atsakingo vykdytojo vardą ir pavardę, planuojamą sutrikimo pašalinimo laiką ir numatomus sutrikimo šalinimo būdus. Pašalinus sutrikimą atsakingas vykdytojas apie tai pažymi VVS.
49. Centro Alytaus ir Šiaulių skyrių ir jų teritorinių padalinių darbuotojai, pastebėję pagalbos skambučiams administruoti naudojamos telekomunikacijų įrangos veikimo sutrikimą, privalo vadovautis Informavimo apie pagalbos skambučiams administruoti naudojamos telekomunikacijų įrangos veikimo sutrikimus ir jų šalinimo tvarka.

 

IX. CENTRO PADALINIŲ BŪSTINĖS IR DARBUOTOJŲ NUOLATINĖ DARBO VIETA

50. Centro padalinių būstinės ir darbuotojų nustatyta nuolatinė darbo vieta:
50.1. Centro vadovybės, Organizacinio skyriaus, Informacinių technologijų skyriaus (išskyrus Informacinių technologijų skyriaus vyresnįjį specialistą, vykdantį funkcijas Klaipėdoje)  – Švitrigailos g. 18, Vilnius;
50.2. Centro Alytaus skyriaus – Suvalkų g. 34, Alytus, I.Kanto g. 1, Kaunas;
50.3. Centro Klaipėdos skyriaus ir Informacinių technologijų skyriaus vyresniojo specialisto, vykdančio funkcijas Klaipėdoje – Mainų g. 8, Klaipėda;
50.4. Centro Šiaulių skyriaus – J. Basanavičiaus g. 89, Šiauliai, Ramygalos g. 14, Panevėžys;
50.5. Centro Vilniaus skyriaus – Švitrigailos g. 18, Vilnius, Pramonės g. 2, Utena.

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

51. Su Taisyklėmis pasirašytinai privalo susipažinti visi Centro darbuotojai.
52. Už Taisyklių pažeidimą Centro darbuotojams gali būti taikoma tarnybinė arba drausminė atsakomybė. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų tarnybinę ar drausminę atsakomybę reglamentuoja Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas ir Lietuvos Respublikos darbo kodeksas.
53. Taisyklės skelbiamos Centro interneto svetainėje.

 

1 PRIEDAS

2 PRIEDAS

 

_______________________

Atnaujinta 2011-05-24

bpc112.lt

 
© 2005–2006 Bendrasis pagalbos centras. Visos teisės saugomos. Sukūrė ir programavo amstudio.